مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

معرفی مرکز رشد

این مرکز در حال حاضردر یک طبقه ( از دو طبقه) ساختمان در 300 متر فعالیت دارد که با توجه به محوریت دانشگاه شهر قدس در واحدهای غرب استان تهران در نظر است مجموعه ستادی مرکز رشد در طبقه اول و دوم استقرار یابد و مدرسه اشتغال نیز در ذیل ان به فعالیت ادامه دهد که با احتساب طبقه اول 800 متر فضا وجود دارد و دسترسی بیرونی به ان نیز کاملا میسر است فاصله مرکز به بیرون از دانشگاه (برای عبور و مرور مستقل کارکنا ن کمتر از 20 متر است ) این در حالی است که در دانشگاه ملارد با فاصله 17 کیلومتر از دانشگاه شهر قدس واحدهای فن اور با فضایی بیش از1500 متر مربع در 4 طبقه مستقل و با امکانات پیش بینی شده ودسترسی خارجی مشغول خواهند شد.

گالری تصاویر