مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

نحوه جذب و استقرار

1. داشتن ایده مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد
2. تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
3. برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
4. ارزيابى طرح كسب و كار توسط داوران و كميته پذيرش مركز رشد
5. رفع نواقص احتمالى طرح كسب و كار توسط متقاضى
6. برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كاردر شورای مرکز رشد.
7-اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
8- استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
9- ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز