مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

واحد فناور ساخت نوین دستگاه ایلیا

از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد بتن و سنگ مقاومت این مواد است که خود به سه دسته¬ی مقاومت فشاری، مقاومت برشی و مقاومت کششی تقسیم می¬شود. عموماً مقاومت کششی مواد ترد، از جمله سنگ و بتن، بسیار پایین¬تر از مقاومت فشاری آنها است. مقاومت کششی به طور مستقیم بر روی عمر مفید سازه¬ها تاثیرگذار بوده و یکی از عوامل مهم در ترک¬خوردگی بتن پایین بودن مقاومت کششی است. اندازه¬گیری دقیق مقاومت کششی یکی از عوامل مهم در مطالعه ترک¬خوردگی بتن برای بهبود عمر مفید سازه¬ها است. مقاومت کششی مواد ترد معمولاً به روش غیر مستقیم اندازه¬گیری می¬شود. خطای ذاتی این روش باعث بروز خطای حدوداً 30 درصدی در اندازه¬گیری مقاومت کششی می¬شود، که این امر باعث بروز خطاهای بزرگتر در تحلیل ترک¬خوردگی سازه و متعاقباً بروز خطا در تخمین عمر¬مفید سازه خواهد شد. تعیین دقیق مقاومت کششی برای تخمین عمر مفید سازه با دقت بالا بسیار ضروری است. در نتیجه نیاز است روش مستقیمی برای اندازه¬گیری دقیق مقاومت کششی ابداع گردد. بطور مثال در آزاد راه تهران-شمال و آزاد راه شيراز –اصفهان روسازي جاده بتني بوده است. از آنجاييکه مقاومت کششي بتن کم است ترک هاي عرضی وقائم بطور عمقي در آن مشاهده شده است. حال چنانچه مي توانستيم مقاومت کششي بتن را اندازه بگيريم، بتني با مقاومت کششي بالاتر ساخته مي شد که بتواند ظرفيت باربري بار ترافيک را داشته باشد. اين موضوع زماني با اهميت تر مي شود که بتن در نواحي گرمسيري مورد استفاده قرار مي گيرد. در حقيقت وجود حرارت باعث ايجاد ترک هاي حرارتي در بتن مي شود. با استفاده از دستگاه پيشنهادي مي توان مقاومت کششي بتن را در درجه حرارت هاي مختلف اندازه گيري نمود.
اين محصول از دو قسمت اصلي تقسيم شده است. بخش اول شامل دستگاه تبديل بار فشاري به کششي مي باشد. بخش دوم شامل کوره حرارتي است که درجه حرارت را تا ميزان دلخواه افزايش مي دهد. در اين بين استاده از بارسنج و جابجايي سنج نيز پيشنهاد شده است.