مرکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط ( ساخت و تولید )

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

مرکز رشد فناوری های نوین

دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان تهران

چارت مرکز

مرکز رشد دارای مجوز فعالیت ، از سال اول فعالیت مجاز به استفاده از یک مدیر ، یک کارشناس امور فناوری و بازاریابی و یک متصدی دفتری و بایگانی هستند .